Shrine of Saint Patrick

2 Erin Cir, St Patrick, MO 63466