St Anthony's Catholic Church

451 W 3rd St, Beckemeyer, IL 62219